Luftföroreningars miljöpåverkan

Det diskuteras återkommande hur luftföroreningar är något som är ytterst skadligt för människans hälsa. Såklart stämmer det mycket väl att luftföroreningar är hälsofarligt och att nämna den här aspekten är viktig, men utöver att luftföroreningar skadar människans hälsa, så påverkar luftföroreningar vår planet och miljön. De luftföroreningar som vi idag har kommer främst ifrån förbränning och det härleds till bilars avgaser, industrier och förbränning av exempelvis kol. Avgaser och föroreningar som ruckar på jordens ekosystem som påverkar människan i längden mer än endast på ett hälsomässigt plan.

Koldioxid skapar försurning

Den luftförorening och gas som får mest rampljus är koldioxid, då den här luftföroreningen är den vanligaste. Människan släpper ut koldioxid bara genom att andas, men också vår konsumtion, våra bilar och produktionen av våra produkter bidrar till ytterligare utsläpp av koldioxid. Såklart finns det mycket som människan kan göra för att minska sitt koldioxidutsläpp, genom att exempelvis återanvända produkter och köpa produkter i bra material och med god kvalitet. Är det på tiden att byta fönster hemma så är det en god idé att köpa fönster från Nettofonster.se för att investera i en produkt med lång hållbarhet. För problemet med en hög konsumtion är att varorna inte nyttjas såpass mycket som det kan, vilket gör att produkten då får ett högt koldioxidavtryck. Väljer man därför produkter med god hållbarhet och kvalitet släpper de ut mindre koldioxid ur de anseendet att varan har används till sitt yttersta.

Det som är problematiskt med koldioxid ligger i molekylens egenskaper, då koldioxid har ett lågt pH-värde som gör gasen sur. Naturen i sig är kompetent i att ta hand om koldioxid, men med de senaste decenniernas gastronomiskt ökande koldioxidutsläpp har naturen inte haft möjlighet att få en neutral balans som gjort att försurning av mark och hav blivit planetens nya vardag. I naturen finns växter som är experter på att genom fotosyntesen omvandla koldioxid till syre, men då koldioxidhalterna har varit förhöjda har växterna inte kunnat omvandla koldioxiden till syre i den takt som hade behövts för att mäta människans utsläpp av koldioxid. Istället hamnar koldioxiden i vår luft, eller i surt regn som försurar både våra hav och landytor. Luftföroreningen koldioxid har därför påverkat att kustlinje idag består av mycket barrskog, då barrskog trivs i jordar med lägre pH-värde, samt att flera av våra vattenlevande djur trivs allt mindre i vattnet pga förändrat pH-värde till de sura.

Kväveoxider och svaveloxider

Dock är det inte endast koldioxid som påverkar våra ekosystem i vattnet och på land, utan även kväveoxider och svaveloxider är luftföroreningar som påverkar vår miljö. Kväveoxider och svaveloxider är på liknande sätt som koldioxid försurande, vilket gör att pH-värdet i våra hav snabbt försuras när tre olika gaser bidrar till försurning. Alltså bidrar luftföroreningar inte endast till hälsorelaterade problem, utan de ruckar på ekosystem och försurar mark och hav.