Rusty Los Angeles under smog

Rusty Los Angeles under smog

Bor du nära en stor motorväg kan det innebära en allvarlig hälsorisk. Flera studier har nämligen visat att höga halter av luftföroreningar är skadligt för hälsan, och en av de främsta bidragande orsakerna till luftföroreningar är just avgaser från bilar. Oslo är i nuläget en en av de städer i Europa som är hårdast drabbat av denna typ av luftföroreningar. Även andra storstäder är potentiellt hotade, till viss del beroende på den hårda trafiken. För att för egen del komma undan problemet är vårat råd att inte bo nära en stor väg, och om du behöver hjälp med flytten kontakta gärna en flyttfirma Göteborg, Stockholm, Malmö eller där du själv bor och flytta så fort som möjligt.

Storstäder extra utsatta

Luften i storstäder är ofta den allra sämsta. Problemet med smog i många stora städer i Asien och Amerika har förmodligen inte undgått någon. Ofta hänger de höga värdena av luftföroreningar ihop med att det finns mycket trafik i området som släpper ut avgaser och på så vis förorenar luften. Även olika typer av fabriker bidrar, liksom vedeldning. Problemet förstärks ytterligare om det inte blåser tillräckligt för att skingra föroreningarna. Även i Europa existerar problemet med förorenad luft, och det har nyligen visat sig att Oslo har sämst luftkvalitet i Europa just nu. På en fyragradig skala befinner sig staden nu på den näst högsta nivån, vilket enligt den norska nyhetsbyrån NTB innebär en betydande risk för hälsan. Även flera städer i Frankrike och Tyskland har alarmerande höga nivåer av luftföroreningar just nu. De rekommenderas att personer med luftrörsproblem att undvika att vistas utomhus. Luftföroreningar är ett stort hot mot folkhälsan, då närmare 6 miljoner människor i världen dör varje år till följd av sjukdomar relaterade till luftföroreningar, Däribland drabbas de allra flesta av hjärt- och kärlsjukdomar.

Luftföroreningar innehåller små partiklar

En av de främsta exponeringsvägarna för luftföroreningar är genom lungorna, i och med att man andas in dem. En av anledningarna till varför luftföroreningar är så skadliga är att de innehåller mycket små partiklar. Vissa av partiklarna är så små som ett par nanometer. Dessa små partiklar tas lätt upp av kroppens celler och kan även på så vis transporteras vidare ut i kroppen där de kan skada celler och organ på olika vis. Att partiklarna är så små gör att de kommer in på ställen där större partiklar inte når in, såsom exempelvis in i cellen. Cellens vanliga försvarsmekanismer biter ibland inte på dessa partiklar utan de kan enkelt smita undan. Därmed rensas de ej ut på det konventionella sättet, och utgör därför ett potentiellt hot mot hälsans. Kortsiktigt är den snabbaste lösningen för den enskilda individen naturligtvis att flytta till en plats där exponeringen är lägre, men ur ett mer långsiktigt perspektiv måste vi alla fundera på hur vi kan minska utsläppet av dessa farliga partiklar och luftföroreningar.