Ninh Binh, Vietnam - March 4, 2016: A farmer is working on the field at Ninh Binh, Vietnam. In the background is a  High-voltage line and the famous rocks of Ninh Binh.

Ninh Binh, Vietnam - March 4, 2016: A farmer is working on the field at Ninh Binh, Vietnam. In the background is a High-voltage line and the famous rocks of Ninh Binh.

Parisavtalet är en överenskommelse mellan länder om ett samarbete där man ska försöka minska luftföroreningar som påverkar den globala uppvärmningen på ett negativt sätt. Varje land upprättar en handlingsplan om hur de ska minska luftföroreningarna i respektive land. Politiker, miljöministrar och förhandlare från de olika länderna kommer överens om vilka mål man ska följa och vad som gäller för att uppfylla dessa. Samtliga länder som skriver på avtalet går med på att göra en gemensam satsning för miljön. De globala luftföroreningarna skadar både miljön och människorna och kan man minska på utsläppen ger det en positiv inverkan både ur miljö och hälsosynpunkt.

Luftföroreningar är skadliga för oss alla

Luftföroreningar har en skadlig inverkan på miljön runtomkring oss och vår egen hälsa. tusentals svenskar dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar i olika sjukdomar. Då många bor i större städer påverkas vi av föroreningar från tättrafikerade vägar inne i städerna och utsläpp från fabriker av kväve, svaveloxider och tungmetaller som finns i luften runtom oss. Då vi andas in partiklarna kan de skada våra luftvägar, lungor och ökar risken för sjukdomar i hjärta och blodkärlen i vår kropp. Även djurlivet påverkas negativt av utsläppen vilket kan påverka fisket i våra sjöar och hav och djur som livnär sig på växter får i sig förorenade partiklar genom dessa.

Luftföroreningar påverkar miljön

Även miljön runtomkring oss påverkas negativt av föroreningarna som kan förflyttas längre sträckor med hjälp av vindarna. Utsläppen bidrar till försurning av både vatten och mark och ett exempel är övergödning i mark och vatten som bidrar till att sjöar växer igen och skogar dör. Det tar många år för naturen att återhämta sig från föroreningar som kan ödelägga stora arealer under en lång tid. En ökad användning av miljövänliga drivmedel för fordonstrafik och en minskad förbränning av svaveldioxid som skapas via förbränning av olja och stenkol bidrar till mindre utsläpp av farliga partiklar. Olika länder har olika förutsättningar för att klara av att uppfylla målen för minskade utsläpp och ett samarbete krävs för att skapa en bra framtida miljö.