Vad innebär luftföroreningar?

Ungefär 90 % av alla luftburna partiklar i hela världen är produkter av naturliga processer. Luftburna partiklar är helt enkelt små delar av olika material i luften, ofta så små att de inte går att se med blotta ögat. Några exempel på hur dessa partiklar uppstår naturligt är vulkanutbrott, sandstormar och skogsbränder. De resterande 10 % är partiklar som skapats genom mänskliga processer. Det är dessa 10 % som vi kallar luftföroreningar, och de är orsaken till en rad olika hälsoproblem som vi människor upplever idag.

Luftföroreningar är framförallt ett problem i tätorter. De luftburna partiklarna skapas till exempel genom förbränning i bilmotorer. Exempel på skadliga partiklar som kan finnas i denna typ av Vad innebär luftföroreningar 22utsläpp är kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly och bensen. Partiklarna som bildas genom denna process är bland de minsta, och är även de mest farliga eftersom de lättare tränger långt ner i luftvägarna, medan grövre partiklar fångas upp redan i näsa och hals. De större partiklarna bildas framförallt genom slitage på vägar och däck från tungt trafikerade vägar. Även industrier är stora bovar när det kommer till partikelutsläpp. I Sverige stod industrierna inom gruvbrytning, pappers- och kemikalieframställning för en och en halv gånger så stora utsläpp av partiklar som landets tre största tätorter tillsammans, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö.

Trots det är utsläppen i Sverige ingenting när de jämförs med det område i Kina som har landets högsta grad av luftförorening. Staden Peking och den intilliggande Hebeiprovinsen är så drabbade av smog och luftföroreningar att barn som är fyra år gamla aldrig sett en blå himmel. Trots att Kinas regering beordrat att flera fabriker i området ska läggas ned, då de är den främsta orsaken till utsläppen och föroreningarna, har industrin i området snarare växt. Bara fabrikerna i staden Tangshan, som ligger i Hebeiprovinsen, producerar mer stål per år än hela USA.

I Peking är föroreningarna så allvarliga att höghus som är klart synliga en eftermiddag helt döljs i smogen under morgonrusningstrafiken. För att undvika detta har man inom EU infört gränsvärden för de olika skadliga partiklarna, som införlivas hårt i medlemsländerna. I Sverige märktes detta då partikelnivåerna på Hornsgatan överskred dessa värden, och Sverige riskerade höga böter från EU om värdena inte sänktes. Det har de nu gjorts, vilket betyder att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll. Förhoppningsvis kommer den i framtiden också att göra det där det behövs som bäst, i Kina.