Vad kan man göra åt luftföroreningar?

Luftföroreningar är en av de största hälsofarorna idag. OECD förutspår att luftföroreningar inom de närmaste decennierna kommer att vara det miljöproblem som orsakar flest dödsfall i förtid. Redan idag dödar luftföroreningarna i världens megastäder mellan 2 och 3 miljoner människor per år, framförallt de som redan lider av hjärtproblem eller en lungsjukdom. I Sverige är motsvarande siffra 5 000 personer om året.environmental-protection-405881_640

Vad kan man då göra för att avhjälpa dessa dödsfall som en följd av luftföroreningar? Det finns flera åtgärder man som enskild människa kan vidta för att minska mängden luftföroreningar. Ett av de ämnen som förorenar luften är till exempel kvävedioxid. Den främsta källan till denna förorening är biltrafik. Även om halten kvävedioxid i luften långsamt blivit bättre i Sverige sedan det blev lag på att nya bilar ska utrustas med katalysatorer, motverkas tillbakagången av att mängden trafik stadigt ökat. För att minska kvävedioxidhalten i luften kan man alltså välja cykeln eller kollektivtrafiken istället för att åka bil när det är möjligt. Om du har ett stort behov av en bil kan du dieseloptimera den. Dieseloptimering förbättrar motorns effekt, samtidigt som bilen drar mindre bränsle, vilket alltså minskar utsläppen. Man bör också se till att köra ecodriving när man använder bilen, det vill säga köra så miljövänligt som möjligt. Att använda motorvärmare på vintern hjälper också – en varm motor släpper ut mindre partiklar än en kall. Partiklar är nämligen en annan farlig ingrediens i städernas luftföroreningar, som påverkar våra luftvägar och hjärt-kärlsystem negativt. En av de bästa åtgärderna för att minska andelen partiklar i luften är att inte använda dubbdäck, eftersom detta sliter upp partiklar i luften från asfaltsbeläggningen.

En annan bov i dramat är svaveldioxid, som bildas när man förbränner olja och stenkol. På 1960- och 1970-talet var detta det största luftföroreningsproblemet, men sedan dess har halterna svaveldioxid i luften sänkts markant tack vare lagstiftning om svavelinnehållet i bränslen. Det är dock viktigt att vi fortsätter välja oljor med lågt svavelinnehåll för att problemet inte ska blossa upp igen.

Slutligen är marknära ozon ett luftföroreningsproblem i tätorter. Förutom att åka bil mindre och använda samma åtgärder som för kvävedioxid, kan man också minska användningen av lösningsmedel och tändvätska. Genom gemensamma åtgärder kan man minska luftföroreningarna i en stad, och förbättra luftkvaliteten.