Hälsokonsekvenser av luftföroreningar

När man talar om utsläpp och dess negativa konsekvenser menar man oftast de negativa konsekvenserna för miljön och den globala uppvärmningen. Ett minst lika stort problem är dock de effekter och negativa konsekvenser som utsläppen och luftföroreningarna har på människors hälsa. Enligt Socialstyrelsen orsakar till exempel luftföroreningarna runt 3 000 dödsfall i förtid i Sverige varje år om man tar långtidseffekter med i beräkningen, och mellan 200 och 300 lungcancerfall varje år beror på luftföroreningar. Man har också flera studier som stöder sambandet mellan tillfälligt höjda halter av luftföroreningar och ett ökat antal akutbesök och inläggningar på sjukhus för olika lungsjukdomar. Hälsoexperter och forskare har länge haft hypotesen att luftföroreningar, även i mindre halter, får allvarliga konsekvenser för människors hälsa, och de studier och den data som samlats in på senare år har bara stött den hypotesen. Som om detta inte vore tillräckligt allvarligt tror man också att de negativa effekterna av alla luftföroreningar tillsammans kan vara större än de enskilda effekter man har tittat på hittills.industry-611668_960_720

Vad gör då luftföroreningar rent konkret med vår hälsa? I sina lindrigaste former kan luftföroreningar leda till irriterade slemhinnor och ont i halsen, besvär som är övergående, så länge de behandlas. Om luftföroreningarna förekommer i höga halter, eller man är utsatt för dem under lång tid, kan de dock även leda till lungsjukdomar och nedsatt lungfunktion i form av till exempel astma eller bronkitsymptom. Luftföroreningarna kan också orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, och eftersom partiklarna och utsläppen innehåller cancerframkallande ämnen kan de som nämndes ovan leda till lungcancer. Den övergripande effekten av detta blir att medellivslängden i befolkningen sjunker.

Den sistnämnda faktorn blir särskilt skrämmande när man betänker att barn är en av de grupper som är särskilt känsliga för luftföroreningarnas effekter. Det beror på att barn andas in mer luft än vuxna i förhållande till sin vikt, och på att de har ett svagare immunförsvar. De skadliga ämnen som finns i luften kan störa barnens utveckling, och leda till kronisk nedsatt lungfunktion. Andra grupper som är särskilt känsliga är människor som tidigare haft en hjärtsjukdom, astma eller KOL, liksom diabetiker. Även äldre är en utsatt grupp, eftersom de redan befinner sig i riskgruppen för många av de sjukdomar som luftföroreningarna kan orsaka.